Volitelné moduly

Z uvedených modulů budou na základě zájmu účastníků vybrány z každé skupiny 2 moduly, celkem tedy 4 volitelné moduly.

Právní kompetence pro veřejnou správu I

Finanční právo pro veřejnou správu

O modulu

Cílem modulu je poskytnout orientaci v problematice právní regulace finanční činnosti státu a územní samosprávy a zároveň přinést aktuální poznatky z finančněprávní teorie a praxe. Účastník tak získá přehled o postavení finančního práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech zejména do oblasti veřejné správy. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry finančního práva, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan,Ph.D.

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

JUDr. Dana Šrámková, Ph.D., MBA

Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Dr. Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

 

eGovernment

O modulu

Účastníci se naučí rozumnět strategii a systému organizace eGovernmentu v České republice. Budou schopeni samostatně řešit konkrétní interpretační otázky práva na informace a práva dalšího užití informací veřejného sektoru. Účastníci se naučí prakticky aplikovat právní instituty související s fungováním veřejných registrů, právní úpravu služeb vytvářejících důvěru a právní úpravu vedení elektronického spisu. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. -garant modulu, vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Trestní právo pro veřejnou správu

O modulu

Modul se bude věnovat pochopení základních otázek spojených s problematikou trestní odpovědnosti úředních osob. Účastníci získají přehled o systému trestněprávních sankcí a budou analyzovat skutkové podstaty trestných činnů úředních osob a proti úředním osobám. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. - garant modulu, docent na Katedře trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro soudní znalce, specializuje se na na oblast hospodářské kriminality a trestní odpovědnosti právnických osob

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

 

Řízení, implementace a monitorování projektů

O modulu

Modul bude kriticky analyzovat povahu projektového řízení se zvláštním důrazem na řízení evropských projektů a projektů financovaných z mezinárodních zdrojů. Naučí účastníky používat vhodné techniky pro plánování a řízení projektů, rozumět řízení lidí a týmů, projektové logistice a správě.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. - garant modulu, kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

Právní kompetence pro veřejnou správu II.

Pracovní právo pro veřejnou správu

O modulu

Po absolvování modulu účastníci porozumí úpravě pracovního práva a jeho zvláštnostem při aplikaci na pracovněprávní vztahy ve veřejné správě, a to jak zaměstnávání úředníků, tak státních zaměstnanců ve služebním poměru. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, členka Vědecké rady PrF MU, specializuje se zejména na oblast sociálního zabezpečení a kolektivního práva

Mgr. Jan Horecký, Ph.D.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Právní vztahy k nemovitostem

O modulu

Modul poskytne přehled o právní možnosti regulace využívání nemovité věci k různým účelům a položí důraz na znalosti potřebné pro správnou aplikaci norem orgány veřejné správy při prosazování různých veřejných zájmů a veřejnoprávními korporacemi při nakládání s nemovitými věcmi v jejich vlastnictví a při plnění úkolů těchto korporací. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - garant modulu, odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování a znalecké činnosti, specializuje se na oblast enviromentálního práva

doc. JUDr. Ivana Průchová,k CSc.

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Právo životního prostředí

O modulu

Modul je zaměřen na pochopení problematiky práva životního prostředí, zvláště na orientaci v právních předpisech na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví složkového i průřezového charakteru. Cílem je zejména poskytnout znalosti pro správnou aplikaci předmětných norem při rozhodovací činnosti veřejné správy. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva

doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

 

Ekonomie a hospodářská politika

O modulu

Po absolvování modulu budou účastníci umět používat makroekonomickou terminologii, vysvětlovat ekonomické procesy a fungování hospodářské politiky v tržní ekonomice. Účastníci se naučí analyzovat vývoj ekonomiky v základních souvislostech a pochopí vnitřní vývoj ekonomiky v kontextu světového vývoje. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry ekonomie ESF MU, autor mnoha odborných článků a publikací

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Ing. Aleš Franc. Ph.D.

Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.