Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Právní znalosti a dovednosti I

O modulu

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

JUDr. David Sehnálek, Ph.D. - garant modulu, odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

Právní znalosti a dovednosti II

O modulu

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - garatn modulu, proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

Akademické psaní a právní kontext

O modulu

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Časová náročnost

8 hodin přímá výuka, 32 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

0

Lektoři

Ing. Milan Kolka, Ph.D. - garant modulu, analytik Centra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

Mgr. Petra Georgalal - vedoucí knihovny Právnické fakulty MU

Správní právo I (úvod do problematiky)

O modulu

Účastníci modulu porozumí terminologii z oboru Správního práva a Veřejné správy, včetně pojmů a institutů správního práva. Dále získají schopnost zohledňovat veřejnoprávní znaky a projevy správního práva. Po absolvování tohoto modulu se budou účastníci orientovat v celém spektru pramenů správního práva od evropských, přes ústavní, až po vnitrostátní předpisy správního práva. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - garant modulu, profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu, autor četných publikací v oblasti správního práva a správní vědy.

Soukromé právo I

O modulu

Tento modul poskytne účastníkům přehled o soukromém právu v jeho širším kontextu a vnitřním systému, jako základu poznání dalších navazujících soukromoprávních disciplín. Účastníci získají základní přehled o nejdůležitějších pojmech, zásadách a institutech občanského práva hmotného, jejich vymezení, funkci a uplatnění ve správní praxi. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - garant modulu, vedoucí Katedry občanského práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

doc. JUDr. Kateřina Ronovská,Ph.D.

prof. JUDr. Josef Fiala,CSc.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Správní právo II (organizace veřejné správy)

O modulu

Účastníci budou obeznámeni se základními organizačními principy veřejné správy a s jejich projevy v současné veřejné správě. Účastníkům bude vysvětlena struktura a mechanismu fungování organizace správních orgánů a jejich vzájemných vztahů. Dále bude vysvětleno postavení, poslání a základní znaky státní správy a samosprávy. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - garant modulu, profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu, autor četných publikací v oblasti správního práva a správní vědy.

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Soukromé právo II (obchodní právo pro veřejnou správu)

O modulu

Modul se bude věnovat veřejnoprávním aspektům obchodního práva a jejich vlivu na podnikatelské aktivity. Účastníci budou seznámeni s podstatou smluvního práva a způsobu uzvírání smluv a z toho vyplývající právní důsledky, také se budou věnovat problematice veřejnoprávních smluv a jejich porovnání se soukromoprávními dohodami. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - garant modulu, vedoucí Katedry obchodního práva, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

doc. JUDr. Dana Ondrejová,  Ph.D.

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

JUDr. EcaCečerková, Ph.D.

Správní právo III (realizace činností veřejné správy)

O modulu

Cílem modulu je seznámit účastníky s funkcí, cíli a úkoly veřejné správy, s metodami a právními formami veřejné správy a popsat principy transparentnosti veřejné správy. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry správní vědy a správního práva, členka Vědecké rady PrF MU, věnuje se přednáškové činnosti zejména pro pracovníky veřejné správy, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast správních procesů a správního řízení.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Manažerské znalosti a dovednosti ve veřejné správě

O modulu

Účastníci modulu ve veřejné správě  budou senámeni s tématem řízení organizací veřejného sektoru se speciálním zaměřením na strategické řízení organizací - institucí ve veřejné správě resp. v nekomerčním sektoru, strategické analýzy a souvisejících analytických metod. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. - garant modulu, kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

 

Správní právo procesní a správní soudnictví

O modulu

Modul rozvine znalosti účastníků o procedurách rozhodování ve veřejné správě a souvisejících soudních zárukách. Cílem je také pochopení významu diferenciace a podstaty forem rozhodovací činnosti veřejné správy ve vztahu k subjektivním veřejným právům. Účastníci budou seznámeni s analýzou právního režimu správního soudnictví. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - garant modulu, profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu, autor četných publikací v oblasti správního práva a správní vědy

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Politické aspekty evropské veřejné správy

O modulu

Modul pomůže účastníkům porozumět terminologii v oblasti české a evropské územní samosprávy a institucí EU. Účastníci získájí orientaci v institucionálním schématu české a evropské územní samosprávy, institucích EU, včetně bruselských přístupových bodů, dále účastníci získaji základní návod jak postupovat v aréně eurolobby. 

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. - garant modulu, prorektorska pro rozvoj Masarykovy univerzity, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evrpoských studií Fakulty sociálních studií MU, autorka mnoha odborných publikací v oblasti veřejnoprávních vztahů a fungování Evropské unie.

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Řízení rizik ve veřejné správě

O modulu

Účastníci získají povědomí o rizicích souvisejících se strategickými změnami v organizacích veřejného sektoru. Seznámí se s pokročilými přístupy k řízení změn ve veřejné správě a s technikami, které v praxi umožňují úspěšné provedení změn strategie a snížení rizika při provádění těchto strategických změn.

Časová náročnost

10 hodin přímá výuka, 40 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

5

Lektoři

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. - garant modulu, kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

Správní právo IV (kontrola a odpovědnost ve veřejné správě)

O modulu

Po absolvování modulu se budou účastníci orientovat v systému kontroly veřejné správy, dokáží aplikovat poznatky z vymezení působnosti a právního řezimu státní kontroly v oblasti výkonu veřejné správy. V potřebných souvislostech budou vnímat působení a úlohu Veřejného ochránce práv a jeho vztah ke správním orgánům. 

Časová náročnost

20 hodin přímá výuka, 80 hodin samostudium

Počet získaných kreditů

10

Lektoři

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - garant modulu, vedoucí Katedry správní vědy a správního práva, členka Vědecké rady PrF MU, věnuje se přednáškové činnosti zejména pro pracovníky veřejné správy, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast správních procesů a správního řízení.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.