MPA, tj. Master of Public Administration

Časový a obsahový plán programu

Výuka probíhá v jednotlivých modulech, které budou účastníky vzdělávat v jednotlivých tématech. Celkem je program tvořen 13 povinnými moduly, v rámci toho jsou 2 moduly, které se skládají z volitelných předmětů. Celková délka vzdělávání jsou 4 semestry. 

Pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě je obligatorní kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který účastníci absolvují před prvním semestrem. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu.

KURZ PRÁVNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI I. A II.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky se specifiky oboru právo. Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj. Kurz bude zaměřen na tyto témata Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace).

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

Modul: Kurz Právní znalosti a dovednosti II.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 0

Kurz seznámí účastníky s problematikou ustavování a výkonu veřejné moci a se základy východiskových právních odvětví. Kurz bude zaměřen na tyto témata Ústavní právo, Právo Evropské unie II. - zvláštní část, Správní právo. 

Kurz je povinný pro ty, kteří v minulosti neabsolvovali právnické studium na právnické fakultě.

1. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Akademické psaní a právní kontext
Přímá výuka: 8 hodinSamostudium: 32 hodinPočet kreditů: 0Semestr: 1

Cílem modulu je seznámit posluchače s požadavky na formální úpravu písemných prací a závěrečné prace. Díky tomuto modulu bude posluchač schopen samostatně vyhledávat požadované informace, vytvořit  práci splňující formální požadavky a řádně ocitovat všechny použité zdroje. 

Modul: Správní právo I. (úvod do problematiky)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Účastníci modulu porozumí terminologii z oboru Správního práva a Veřejné správy, včetně pojmů a institutů správního práva. Dále získají schopnost zohledňovat veřejnoprávní znaky a projevy správního práva. Po absolvování tohoto modulu se budou účastníci orientovat v celém spektru pramenů správního práva od evropských, přes ústavní, až po vnitrostátní předpisy správního práva. 

Modul: Soukromé právo I.
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Tento modul poskytne účastníkům přehled o soukromém právu v jeho širším kontextu a vnitřním systému, jako základu poznání dalších navazujících soukromoprávních disciplín. Účastníci získají základní přehled o nejdůležitějších pojmech, zásadách a institutech občanského práva hmotného, jejich vymezení, funkci a uplatnění ve správní praxi. 

Modul: Správní právo II. (organizace veřejné správy)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 1

Účastníci budou obeznámeni se základními organizačními principy veřejné správy a s jejich projevy v současné veřejné správě. Účastníkům bude vysvětlena struktura a mechanismu fungování organizace správních orgánů a jejich vzájemných vztahů. Dále bude vysvětleno postavení, poslání a základní znaky státní správy a samosprávy. 

 

Modul: Soukromé právo II. (obchodní právo pro veřejnou správu)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Modul se bude věnovat veřejnoprávním aspektům obchodního práva a jejich vlivu na podnikatelské aktivity. Účastníci budou seznámeni s podstatou smluvního práva a způsobu uzvírání smluv a z toho vyplývající právní důsledky, také se budou věnovat problematice veřejnoprávních smluv a jejich porovnání se soukromoprávními dohodami. 

Modul: Správní právo III. (realizace činností veřejné správy)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Cílem modulu je seznámit účastníky s funkcí, cíli a úkoly veřejné správy, s metodami a právními formami veřejné správy a popsat principy transparentnosti veřejné správy. 

Modul: Manažerské znalosti a dovednosti ve veřejné správě
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Účastníci modulu ve veřejné správě  budou senámeni s tématem řízení organizací veřejného sektoru se speciálním zaměřením na strategické řízení organizací - institucí ve veřejné správě resp. v nekomerčním sektoru, strategické analýzy a souvisejících analytických metod. 

Modul: Správní právo procesní a správní soudnictví
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 2

Modul rozvine znalosti účastníků o procedurách rozhodování ve veřejné správě a souvisejících soudních zárukách. Cílem je také pochopení významu diferenciace a podstaty forem rozhodovací činnosti veřejné správy ve vztahu k subjektivním veřejným právům. Účastníci budou seznámeni s analýzou právního režimu správního soudnictví. 

2. ROK VZDĚLÁVÁNÍ

Modul: Politické aspekty evropské veřejné správy
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul pomůže účastníkům porozumět terminologii v oblasti české a evropské územní samosprávy a institucí EU. Účastníci získájí orientaci v institucionálním schématu české a evropské územní samosprávy, institucích EU, včetně bruselských přístupových bodů, dále účastníci získaji základní návod jak postupovat v aréně eurolobby. 

Modul: Řízení rizik ve veřejné správě
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci získají povědomí o rizicích souvisejících se strategickými změnami v organizacích veřejného sektoru. Seznámí se s pokročilými přístupy k řízení změn ve veřejné správě a s technikami, které v praxi umožňují úspěšné provedení změn strategie a snížení rizika při provádění těchto strategických změn.

Modul: Správní právo IV. (kontrola a odpovědnost ve veřejné správě)
Přímá výuka: 20 hodinSamostudium: 80 hodinPočet kreditů: 10Semestr: 3

Po absolvování modulu se budou účastníci orientovat v systému kontroly veřejné správy, dokáží aplikovat poznatky z vymezení působnosti a právního řezimu státní kontroly v oblasti výkonu veřejné správy. V potřebných souvislostech budou vnímat působení a úlohu Veřejného ochránce práv a jeho vztah ke správním orgánům. 

Právní kompetence pro veřejnou správu I. 

Účastníci si volí 2 povinně volitelné předměty ze 4 níže uvedených. 

Modul: Finanční právo pro veřejnou správu
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Cílem modulu je poskytnout orientaci v problematice právní regulace finanční činnosti státu a územní samosprávy a zároveň přinést aktuální poznatky z finančněprávní teorie a praxe. Účastník tak získá přehled o postavení finančního práva v právním řádu České republiky, jeho specifických rysech a dopadech zejména do oblasti veřejné správy. 

Modul: eGovernment
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Účastníci se naučí rozumnět strategii a systému organizace eGovernmentu v České republice. Budou schopeni samostatně řešit konkrétní interpretační otázky práva na informace a práva dalšího užití informací veřejného sektoru. Účastníci se naučí prakticky aplikovat právní instituty související s fungováním veřejných registrů, právní úpravu služeb vytvářejících důvěru a právní úpravu vedení elektronického spisu. 

Modul: Trestní právo pro veřejnou správu
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul se bude věnovat pochopení základních otázek spojených s problematikou trestní odpovědnosti úředních osob. Účastníci získají přehled o systému trestněprávních sankcí a budou analyzovat skutkové podstaty trestných činnů úředních osob a proti úředním osobám. 

Modul: Řízení, implementace a monitorování projektů
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul bude kriticky analyzovat povahu projektového řízení se zvláštním důrazem na řízení evropských projektů a projektů financovaných z mezinárodních zdrojů. Naučí účastníky používat vhodné techniky pro plánování a řízení projektů, rozumět řízení lidí a týmů, projektové logistice a správě.

Právní kompetence pro veřejnou správu II. 

Účastníci si volí 2 povinně volitelné předměty ze 4 níže uvedených. 

Modul: Pracovní právo pro veřejnou správu
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Po absolvování modulu účastníci porozumí úpravě pracovního práva a jeho zvláštnostem při aplikaci na pracovněprávní vztahy ve veřejné správě, a to jak zaměstnávání úředníků, tak státních zaměstnanců ve služebním poměru. 

Modul: Právní vztahy k nemovitostem
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul poskytne přehled o právní možnosti regulace využívání nemovité věci k různým účelům a položí důraz na znalosti potřebné pro správnou aplikaci norem orgány veřejné správy při prosazování různých veřejných zájmů a veřejnoprávními korporacemi při nakládání s nemovitými věcmi v jejich vlastnictví a při plnění úkolů těchto korporací. 

Modul: Právo životního prostředí
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Modul je zaměřen na pochopení problematiky práva životního prostředí, zvláště na orientaci v právních předpisech na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví složkového i průřezového charakteru. Cílem je zejména poskytnout znalosti pro správnou aplikaci předmětných norem při rozhodovací činnosti veřejné správy. 

Modul: Ekonomie a hospodářská politika
Přímá výuka: 10 hodinSamostudium: 40 hodinPočet kreditů: 5Semestr: 3

Po absolvování modulu budou účastníci umět používat makroekonomickou terminologii, vysvětlovat ekonomické procesy a fungování hospodářské politiky v tržní ekonomice. Účastníci se naučí analyzovat vývoj ekonomiky v základních souvislostech a pochopí vnitřní vývoj ekonomiky v kontextu světového vývoje. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017