Formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků, způsob ukončení vzdělávání

Zahájení vzdělávání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „PrF MU“) vyhlásí po rozhodnutí o konání příslušného programu vzdělávání výběrové řízení do tohoto programu, a to na své úřední desce a prostřednictvím webových stránek www.law.muni.cz. Následně bude probíhat příjem písemných přihlášek od uchazečů, a to včetně potřebných příloh (životopis, motivační dopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání apod.).Po ukončení výběrového řízení budou přijaté přihlášky vyhodnoceny. V případě potřeby mohou být uchazeči následně pozváni na ústní pohovor.

PrF MU rozhodne o přijetí či nepřijetí daného uchazeče a rozhodnutí mu sdělí písemně. V případě nepřijetí má uchazeč možnost požádat o přezkum rozhodnutí. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je uzavření smlouvy o realizaci programu vzdělávání a úhrada úplaty za 1. semestr.

Uchazeč se stává účastníkem vzdělávání k 1. dni 1. semestru příslušného programu.

Na počátku programu stojí kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., který je obligatorní především pro ty, kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské právnické studium na právnické fakultě. Účastníkům tento kurz umožní základní orientaci v právu, na kterou budou následně moci navázat v klasickém 4 – semestrovém studiu. 

Vzdělávání v modulech

Účastník vzdělávání je povinen být přítomen na výuce ve všech stanovených modulech, tzn. 100% plnit docházku v těch modulech, ve kterých je předepsáno, přičemž má možnost se 1x za dobu vzdělávání neúčastnit přímé výuky jednoho modulu. V případě, že modul nemá předepsanou modulovou práci, získává účastník vzdělávání v případě 100% docházky za příslušný modul zápočet v Informačním systému (dále jen „IS“). Pokud ale účastník docházku nesplní, je povinen absolvovat modul v jiném termínu, a to za úplatu. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může účastník písemně požádat ředitele programu o absolvování modulu v jiném termínu bezúplatně. Absolvování modulu v náhradním termínu může být realizováno docházkou do modulu následujícího běhu totožného programu nebo konzultacemi.

V těch modulech, které jsou ukončeny písemnou prací, je účastník, mimo 100% docházku, povinen po konzultaci s vedoucím písemné práce odevzdat tuto práci, a to vždy nejpozději do 10. ledna pro moduly podzimního semestru a do 10. srpna pro moduly v jarním semestru. Vedoucí písemné práce je povinen do 30 dnů od termínů zadat hodnocení písemné práce do IS. V případě, že bude písemná práce hodnocena stupněm F (nedostatečně), má účastník možnost ji do výše uvedených termínů maximálně 2x přepracovat. V případě, že konečné hodnocení nebude hodnoceno ve stupnici A až E, bude účastníkovi modul zapsán do dalšího semestru jako opakovaný modul s tím, že účastník musí za tento modul uhradit úplatu, absolvování docházky je však nepovinné.

Pokud účastník nezíská hodnocení A až E ani v opakovaném modulu, může, a to nejvíce 2x za celou dobu účasti na vzdělávání, požádat děkana PrF MU o podmíněný zápis do dalšího semestru a možnost absolvovat modul jako dvakrát opakovaný. Pro takto zapsaný modul platí stejný postup jako pro modul opakovaný. V případě neúspěšného ukončení dvakrát opakovaného modulu je účastníkovi ukončeno vzdělávání. 

Zápis do dalšího semestru

Pro zápis do dalšího semestru musí účastník získat nejméně 20 kreditů v bezprostředně předcházejícím semestru nebo 50 kreditů ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech a uhradit úplatu za tento semestr, případně za opakovaně zapsané moduly. V případě, že účastník nesplňuje podmínku získání potřebného množství kreditů, může, a to nejvíce 2x za celou dobu účasti na vzdělávání, požádat děkana PrF MU o podmíněný zápis do dalšího semestru. V případě, že účastník nesplní podmínky stanovené v podmíněném zápise, je účastníkovi ukončeno vzdělávání.

Souborná zkouška

V každém programu je stanovena jedna souborná zkouška z profilujících předmětů, kterou je účastník povinen vykonat. Tato zkouška je ústní a koná se před tříčlennou komisí, kterou stanoví garant programu. Účastník má v semestru, kdy je zkouška zapsána, možnost vykonat jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky. Druhý opravný termín může účastník vykonat i v semestru bezprostředně následujícím. Neobdrží-li účastník ani ve druhém opravném termínu hodnocení A až E, je mu ukončeno vzdělávání. 

Metody výuky a vzdělávání

Nedílnou součástí každého modulu je přímá výuka, kde musí účastník vzdělávání splnit 100% docházku. Účastník vzdělávání je povinen být přítomen na výuce ve všech stanovených modulech, tzn. 100% plnit docházku v těch modulech, ve kterých je předepsáno, přičemž má možnost se 1x za dobu vzdělávání neúčastnit přímé výuky jednoho modulu. Počet hodin přímé výuky je uveden u jednotlivých modulů v kolonce Přímá výuka. Taková výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů. Účastníci také mohou mít k dispozici e-learningovou osnovu v Informačním systému. U vybraných modulů může být část výuky realizována formou brainstormingu či jiných individuálních či skupinových aktivit.

Další součástí jednotlivých modulů je samostudium, a to na základě povinné a doporučené literatury a materiálů, které účastníkům poskytují vyučující v jednotlivých modulech.

Celkový počet hodin jednotlivých modulů tedy určuje sumárně čas, který účastník věnuje problematice v rámci přímé výuky a v rámci samostudia.   

Metody hodnocení

Jednotlivé moduly jsou hodnoceny buď pouze na základě účasti na přímé výuce, nebo současně na základě zpracování písemné práce. Účastníci zpracováním písemné práce prokazují orientaci v dané problematice a schopnost analyzovat a kriticky se zamyslet nad specifickým tématem. Téma písemné práce si volí každý účastník sám, a to po konzultaci s příslušným vedoucím písemné práce. Účastník si může navrhnout téma vlastní nebo čerpat z nabídky daného modulu.

Specifickým hodnocením v rámci programu je ústní (souborná) zkouška, která se skládá z profilujících modulů daného programu. Zkouška se skládá před tříčlennou komisí a ověřuje znalosti účastníka v dané právní oblasti. 

Písemná práce

Minimální rozsah písemné práce ke každému modulu je 15 normostran, maximální rozsah písemné práce je 25 normostran, pokud vedoucí modulu nestanoví jinak. Rozsah resumé v anglickém jazyce činí u písemné práce k modulu minimálně polovinu normostrany textu. Písemné práce jsou psány ve spisovném jazyku, ve kterém je program vzdělávání uskutečňován. O přijetí práce v jiném jazyce, rozhoduje na žádost účastníka vzdělávání ředitel programu. 

Písemná práce má vždy následující strukturu:

  • Titulní strana
  • Úvod
  • Specifikace problému, definice cíle a postup řešení
  • Analýza problému
  • Shrnutí získaných poznatků a návrh doporučení
  • Závěr
  • Přehled použitých zdrojů, přílohy

práce musí mít analytický charakter s použitím adekvátních postupů a návrhů řešení. Práce nesmí být popisného charakteru.

Při hodnocení písemných prací je kladen důraz na následující kritéria:

  • analytický přístup a adekvátní hloubka rozboru definovaného problému
  • schopnost navrhnout realizovatelná doporučení
  • formální a grafická úprava, jazyková úroveň, práce s literaturou

Práci odevzdává uchazeč do Odevzdávárny příslušného modulu v IS, a to nejpozději do 10. ledna pro moduly podzimního semestru a do 10. srpna pro moduly jarního semestru.  Práce se hodnotí na stupnici A až F, kdy F je stupeň neprospěl/a.

Přerušení vzdělávání a ukončení vzdělávání na návrh účastníka

Účastník vzdělávání může ze závažných důvodů přerušit vzdělávání, a to nejdéle na dobu 2 semestrů po sobě jdoucích. Žádost se podává písemně k rukám děkana PrF MU. Přerušení vzdělávání počíná běžet prvním dnem po uplynutí lhůty, ve které může účastník požádat děkana PrF MU o přezkum rozhodnutí. Účastník je povinen se do 5 pracovních dnů od uplynutí doby přerušení písemně znovu zapsat do vzdělávání, v opačném případě je mu vzdělávání ukončeno.  

Účastník má možnost písemně navrhnout děkanovi PrF MU, aby mu bylo vzdělávání ukončeno. Děkan pak vydá rozhodnutí. Účast na vzdělání je pak ukončena po uplynutí lhůty pro přezkum rozhodnutí. Účastníkovi vzdělávání je následně vydáno osvědčení o absolvování části programu s dodatkem obsahujícím seznam absolvovaných modulů a jejich hodnocení.

Písemná závěrečná práce

Účastník je povinen sdělit písemně PrF MU téma své závěrečné písemné práce, a to nejpozději do konce druhého semestru. Ředitel programu následně stanoví vedoucího a dva oponenty závěrečné písemné práce. Pod vedením vedoucího pak účastník vyhotoví závěrečnou písemnou práci a odevzdá ji elektronicky do IS a 3x v písemném vyhotovení na  PrF MU. Termíny pro odevzdání písemné závěrečné práce stanoví ředitel programu vždy nejpozději do konce druhého semestru. Vedoucí i oponenti vypracují posudek písemné závěrečné práce, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí písemného vyhotovení písemné závěrečné práce, které jim bude postoupeno Centrem dalšího vzdělávání.

Účastník je následně povinen dostavit se k obhajobě písemné závěrečné práce. Při hodnocení obhajoby písemné závěrečné práce stupněm A až E je účastníkovi ukončeno vzdělávání pro splnění požadavků stanovených plánem vzdělávání. V případě, že účastník není hodnocen stupněm A až E, je mu stanoven termín pro přepracování písemné závěrečné práce. Pokud ani opravná obhajoba není hodnocena stupněm A až E, je účastníkovi ukončeno vzděláván pro nesplnění požadavků.

Ukončení vzdělávání splněním požadavků

V případě, že účastník vzdělávání splní veškeré požadavky stanovené mu plánem vzdělávání příslušného programu vzdělávání a současně má splněny veškeré podmínky stanovené ve smlouvě, je muukončeno vzdělávání a Masarykova univerzita vydá účastníkovi osvědčení o absolvování programu a udělí mu příslušný titul. 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017